Herinnering zoeken
Totaaloverzicht Voornaam Achternaam
 
Recente Herinneringen
advertenties
Hoofdpagina
Zoeken
Site aanmaken
Mogelijkheden
Vragen/FAQ
Links
Organisatie
Partners
Contact
Login
 
 
  Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden van Digital Memories Company BV, gevestigd te s’Heerenhoek. Postbus 8, 4453 ZG ’s Heerenhoek. Digital Memories Company BV is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Middelburg onder nummer 22065725 0000.
1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen Digital Memories Company BV en haar klanten. Deze voorwaarden bevatten een aantal belangrijke rechten en plichten. Wij raden u dan ook aan deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen en ze op uw computer op te slaan of uit te printen. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 
Indien 1 of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

2. Totstandkoming overeenkomst met Digital Memories Company BV
Als aspirant klant vult u op onze website www.dierbareherinneringen.nl een aanmeldformulier in. Op het aanmeldformulier geeft u aan welk abonnement u van ons wenst af te nemen. Vervolgens verzendt u het formulier electronisch aan ons. U staat ervoor in dat u de gevraagde informatie (waaronder uw naam en e-mail adres) naar waarheid en volledig aan ons verstrekt. U gaat ermee akkoord dat wij uw gegevens opslaan ten behoeve van onze administratie. Wenst u meerdere abonnementen van ons af te nemen, dan dient u per abonnement een afzondelijk aanmeldformulier in te vullen.
 
Na aanmelding en onze bevestiging waarin wij u als klant verwelkomen komt de overeenkomst definitief tot stand. Hiervoor ontvangt u na aanmelding van ons binnen enkele minuten per e-mail een bevestiging met informatie over uw loginnaam en uw wachtwoord. Met deze gegevens heeft u direct toegang tot de beheermodule met persoonlijke pagina’s en kunt u direct aan de slag met de invulling hiervan.
 
Na ontvangst van de bevestiging waarin wij u als klant verwelkomen, heeft u 7 dagen bedenkktijd om eventueel nog af te zien van de door u gesloten overeenkomst. Binnen deze bedenktijd kunt u zonder opgaaf van reden de overeenkomst ontbinden (ongedaan maken). U dient deze opzegging schriftelijk (per e-mail met ontvangstbevestiging of per aangetekende postzending) aan ons kenbaar te maken. Het door u betaalde bedrag zullen wij dan binnen 30 dagen aan u terugbetalen.
 
Digital Memories Company BV kan zonder opgaaf van reden weigeren een overeenkomst met een geïnteresseerde aan te gaan.
 
Om een overeenkomst met Digital Memories Company BV te kunnen sluiten moet u minimaal 16 jaar zijn. Bent u jonger, dan dient u toestemming te hebben van uw ouders of wettelijk vertegenwoordigers voor het aangaan van deze overeenkomst.
 
De rechten die voortvloeien uit de overeenkomst tussen u en Digital Memories Company BV zijn persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij Digital Memories Company BV u schriftelijk toestemming heeft verleend voor overdracht van uw rechten.
 
3.  Betalingen aan Digital Memories Company BV
De eerste betaling aan ons geschiedt via Ideal of factuur. U betaalt vooruit voor de periode van het gekozen abonnement. 
 
De betaling van de volgende perioden geschiedt middels Ideal of na verzending van een factuur op het door u opgegeven e-mail adres. U dient zorg te dragen voor betaling van de verschuldigde bedragen binnen de overeengekomen termijn. Komt u van rechtswege in verzuim te verkeren, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is dan bent u over het openstaande bedrag vertragingsrente ter hoogte van de wettelijke rente verschuldigd. Tevens kan Digital Memories Company BV na het verstrijken van de betalingstermijn de vordering uit handen geven, in welk geval u naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van minimaal 15% van het verschuldigde bedrag.

Digital Memories Company BV is gerechtigd bij het ingaan van een nieuwe periode, door middel van een schriftelijke kennisgeving met inachtneming van een termijn van tenminste 30 dagen, de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Uiteraard komt u in dat geval het recht toe de overeenkomst te beëindigen. Deze beëindiging dient binnen 14 dagen na dagtekening van onze prijsverhoging schriftelijk door ons ontvangen te zijn.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
 
4.  Duur en beëindiging van de overeenkomst
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt een overeenkomst aangegaan voor de periode van het door u gekozen abonnement en wordt de overeenkomst telkens automatisch met dezelfde periode verlengd. Zowel u als Digital Memories Company BV kan de overeenkomst tot uiterlijk 1 maand voor het einde van de abonnementsperiode schriftelijk opzeggen. De opzegging moet uiterlijk 1 maand voor het ingaan van de nieuwe periode zijn ontvangen.
Bij uw tussentijdse beëindiging van overeenkomsten met een duur langer dan 1 jaar, wordt geen restitutie van de prijs door Digital Memories Company BV verleend.
 


5.  De spelregels bij het opmaken van het levensverhaal en/of persoonlijke pagina’s op www.dierbare herinneringen.nl
Een herinnering aan een dierbare is iets heel persoonlijks. Toch kan het zijn dat met uw manier van herinneren ook de belangen van anderen geraakt worden. Wij wijzen u erop dat u in een aantal opzichten rekening dient te houden met deze belangen en met de rechten van anderen. Het internet is een wereldwijd en voor iedereen toegankelijk medium. Reden temeer om voorzichtig om te gaan met het publiceren van gegevens over derden. In Nederland gelden een aantal regels met betrekking tot de bescherming van de privacy van derden, de publicatie in het algemeen van gegevens over anderen en de auteursrechten van anderen. Dit zijn de regels die u hieromtrent dient te respecteren:
 
 
Met betrekking tot de privacy:
Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gelden de volgende regels: Indien u gegevens van nog in leven zijn mensen publiceert, dient u deze mensen vooraf om uitdrukkelijke toestemming te vragen. U dient deze mensen vooraf mee te delen wat u over hen gaat publiceren. Indien de betrokkene jonger is dan 16 jaar, dan dienen de ouders/wettelijk vertegenwoordigers deze toestemming te geven.
 
De betrokkene kan u te allen tijden verzoeken om de gegevens te verwijderen, ook al heeft hij eerst toestemming gegegeven. U bent verplicht aan dit verzoek te voldoen. Tevens kan het weigeren van zo’n verzoek u schadeplichtig maken naar de bewuste persoon toe.
 
Foto’s van anderen:
Op grond van de Auteurswet is publicatie van een foto niet toegestaan indien een redelijk belang van de gefotografeerde of geportretteerde (of na zijn overlijden, van één van zijn nabestaanden)  zich tegen de publicatie verzet. Het gaat daarbij om bijvoorbeelde de volgende afwegingen: is de foto schadelijk voor iemand’s imago? Wordt met deze foto iemands eer of goede naam aangetast?
 
Overige aandachtspunten:
Uiteraard dient u bij het plaatsen van gegevens over personen geen zaken te vermelden die onnodig kwetsend zijn, die in strijd zijn met de algemene fatsoensregels of die de goede naam en eer van een persoon zouden kunnen schaden. Doet u dat wel, dan handelt u onrechtmatig jegens de bewuste persoon, hetgeen u schadeplichtig kan maken.
 
U dient zich te onthouden van activiteiten dan wel het plaatsen van informatie die virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots etc. kunnen bevatten of verspreiden of het plaatsen van andere programmatuur die een geautomatiseerd werk of gegevens kan beschadigen, onbruikbaar of toegankelijk kan maken, kan wissen of zich dit kan toeëigenen, zulks in de ruimste betekenis van het woord.
 
(Auteurs)rechten van derden:
Het plaatsen van gegevens waarop auteursrecht van anderen rust is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteursgerechtigde en geschiedt geheel voor uw eigen risico. Indien Digital Memories Company BV in kennis wordt gesteld van inbreuk op een auteursrecht door u, zullen wij u verzoeken deze inbreuk onmiddellijk te beëindigen. 
 
U staat ervoor in dat u bevoegd bent bestanden, audio-, video-, muziekfragmenten en andere gegevens of materialen te publiceren op uw persoonlijke webpagina’s van www.dierbareherinneringen.nl. Indien u gebruik maakt van bestanden/gegevens/materialen waarvan u niet zelf de schrijver/maker/componist bent, maar waarop derhalve auteursrecht van iemand anders rust, dient u ervoor in te staan dat u bevoegd bent deze gegevens te publiceren danwel dat u beschikt over een licentie om deze gegevens te publiceren.
 
Muziek
Voor het plaatsen van muziek wijzen wij u op de verplichtingen die onder andere Buma/Stemra hieraan verbindt. Voor meer informatie hieromtrent dient u zelf contact op te nemen met Buma/Stemra. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.bumastemra.nl.
 
U bent zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van gegevens waarop rechten van derden rusten en de eventuele hieruit voortvloeiende betalingsverplichtingen, zoals bijvoorbeeld de betaling voor een licentie.  
 
 
6. Verwijderen publicatie of stopzetten abonnement door Digital Memories Company BV
Indien wij op de hoogte komen van onrechtmatige publicaties op uw webpagina’s, of indien u handelt in strijd met de hierboven onder punt 5 aangegeven spelregels of met dwingend wettelijke regels of anderszins onrechtmatig handelt met of via uw webpagina’s, zullen wij u – indien mogelijk – eerst verzoeken de bewuste informatie te verwijderen danwel het onrechtmatige handelen te staken. Indien u geen gehoor geeft aan dit verzoek, zijn wij gerechtigd uw abonnement tijdelijk in te trekken dan wel de bewuste informatie zelf te verwijderen, zonder dat hier recht op restitutie van de door u betaalde bedragen of enig recht op schadevergoeding tegenover staat. Onder onrechtmatige publicatie wordt verstaan een publicatie die in strijd is met de wettelijke regels (zie hierboven onder punt 5) of die anderszins onrechtmatig is jegens derden.  
 
7.  Rechten van intellectuele of industriële eigendom van Digital Memories Company BV
Digital Memories Company BV beroept zich nadrukkelijk op het gestelde in artikel 1 Auteurswet en doet geen afstand van de in dat artikel genoemde rechten. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op de website van www.dierbareherinneringen.nl berusten uitsluitend bij Digital Memories Company BV.
 
U krijgt als klant uitsluitend een exclusieve licentie tot het gebruik van de door Digital Memories Company BV ontworpen websites. Het is u niet toegestaan buiten de overeengekomen bestemming de websites, of gedeeltes daarvan te verveelvoudigen of daarvan kopieën te vervaardigen.
 


Wijzigingsverbod:
Op uw eigen webpagina’s, die vallen onder uw abonnement(en), mag u uiteraard naar eigen inzicht gegevens publiceren. Het is niet toegestaan hier buiten de website www.dierbareherinneringen.nl aan te passen, te vertalen, te bewerken of anderszins te wijzigen.
Het is u niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de websites te verwijderen of te wijzigen.
 
Het is u niet toegestaan op de website www.dierbareherinneringen.nl een logo of enige tekst of afbeelding danwel enig geluidsbestand te plaatsen waardoor de indruk gewekt wordt dat de website aan een andere onderneming of instelling of persoon dan Digital Memories Company BV behoort of door anderen is ontwikkeld.

Overtreding:
Bij overtreding van dit artikel of bij schending van het auteursrecht op andere wijze, geldt het bepaalde in artikel 13 van deze voorwaarden en verbeurt u de hierin bepaalde boete. Tevens komt Digital Memories Company BV bij uw schending van het Auteursrecht – hetgeen een misdrijf is - het recht toe aangifte te doen van deze schending, hetgeen uw strafrechterlijke vervolging tot gevolg kan hebben. Dit laat iedere mogelijke door Digital Memories Company BV te nemen civielrechtelijk actie jegens u onverlet.
 
8.  Aansprakelijkheid en vrijwaring
Digital Memories Company BV is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet of niet goed functioneren van enige website of onderdeel hiervan of van de door of namens haar ontwikkelde programmatuur dan wel een door of namens haar aangeboden dienst, tenzij sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid. Voor zover Digital Memories Company BV aansprakelijk mocht zijn voor enige schade is haar aansprakelijkheid altijd beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de overeengekomen jaarlijkse prijs. Aansprakelijkheid van Digital Memories Company BV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
Digital Memories Company BV is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het niet of niet goed functioneren van enige dienst verricht door derden, zoals webhosting, webcounters of domeinregistratie, noch voor het niet of niet goed functioneren van enige programmatuur ter beschikking gesteld of ontwikkeld door een derde.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u binnen bekwame tijd nadat u het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, het gebrek schriftelijk bij Digital Memories Company BV kenbaar maakt. Het recht op schadevergoeding komt in ieder geval te vervallen indien u ons niet binnen 1 jaar nadat u het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken, aansprakelijk heeft gesteld.
 
U staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen plaatsing van tekst-, beeld-, of geluidsmaterialen op uw persoonlijke pagina’s op www.dierbareherinneringen.nl en u vrijwaart Digital Memories Company BV  tegen elke actie welke is gebaseerd op enige inbreuk op rechten van derden. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw webpagina’s, behorend bij uw abonnement(en) op www.dierbareherinneringen.nl
 
9. Links naar andere websites
Digital Memories Company BV wijst iedere verantwoordelijkheid af voor het functioneren van hyperlinks op www.dierbareherinneringen.nl of de opgenomen hyperlinks op de webpagina’s behorend bij uw abonnement(en), alsmede voor de inhoud van de sites waarnaar al dan niet via deze hyperlinks wordt verwezen.

10. Uw persoonsgegevens op Dierbare Herinnering
Uw persoonlijke gegevens zullen wij niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken of voor enig ander doel buiten onze eigen administratie gebruiken, met uitzondering van wettelijke verplichtingen om deze gegevens desgevraagd aan bevoegde instanties/personen te verstrekken.
 
11. Overmacht
Digital Memories Company BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers of andere derden zoals providers of designers. Wanneer de overmachtssituatie langer dan 2 maanden heeft geduurd, heeft u danwel Digital Memories Company BV het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

12.  Beëindiging en wijziging van de overeenkomst
Digital Memories Company BV kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien u - al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien uw faillissement wordt aangevraagd, indien de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op u van toepassing wordt verklaard of indien uw onderneming wordt geliquideerd of beëindigd alsmede wanneer u in gebreke blijft wat betreft uw verplichtingen welke uit deze overeenkomst voortvloeien. Dierbare Herinnering zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
Bedragen die Digital Memories Company BV vóór de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

13.  Boetebeding
Indien een klant handelt in strijd met het bepaalde in de artikelen 5 of 7 verbeurt zij een niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van 1.000,- (euro) per overtreding of voor iedere dag of gedeelte hiervan dat de overtreding voortduurt, zulks naar keuze van Digital Memories Company BV. Dit laat iedere andere mogelijke actie van Digital Memories Company BV onverlet.

14. Toepasselijk recht en geschillen
Alle geschillen ontstaan uit of verband houdende met overeenkomsten die met Digital Memories Company BV zijn afgesloten dan wel overeenkomsten die daarmee samenhangen is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
   
 
  Voorbeeldsites
© 2019 Digital Memories Company | Privacy verklaring | Realisatie: Interact Network B.V.